Lamp Shades

31 Item(s)

 • MINI SHADE WHITE

  Vasari White Mini Shade

 • MINI SHADE BLACK

  Vasari Black & Gold Lining Mini Shade

 • MINI SHADE BLUE

  Vasari Blue & Gold Lining Mini Shade

 • MINI SHADE PURPLE

  MINI SHADE PURPLE

 • MINI SHADE APPLE GREEN

  MINI SHADE APPLE GREEN

 • MINI SHADE TAUPE

  Vasari Taupe & Peach Lining Mini Shade

 • MINI SHADE NATURAL

  Vasari Natural Linen Mini Shade

 • MINI SHADE ORANGE

  MINI SHADE ORANGE

 • MINI SHADE LIGHT PINK

  Vasari Light Pink & Gold Lining Mini Shade

 • BAROZZI MINI SHADE YELLOW

  MINI SHADE YELLOW

 • BAROZZI MINI SHADE TURQUOISE

  BAROZZI MINI SHADE TURQUOISE

 • BAROZZI MINI SHADE EMERALD GREEN

  BAROZZI MINI SHADE EMERALD GREEN

 • MINI SHADE BLUE VELVET

  BAROZZI MINI SHADE BLUE VELVET

 • MINI SHADE BLACK AND WHITE

  MINI SHADE BLACK AND WHITE

 • MINI SHADE GREY VELVET

  Vasari Velvet & Peach Lining Mini Shade

 • BOUILOTTE SHADE MED BLACK

  BOUILOTTE SHADE MED BLACK

 • BOUILOTTE SHADE MED BLUE

  BOUILOTTE SHADE MED BLUE

 • BOUILOTTE SHADE MED BURGUNDY

  BOUILOTTE SHADE MED BURGUNDY

 • BOUILOTTE SHADE MED PETROL

  BOUILOTTE SHADE MED PETROL

 • BOUILOTTE SHADE MED GREEN

  BOUILOTTE SHADE MED GREEN

 • BOUILOTTE SHADE MED GOLD

  BOUILOTTE SHADE MED GOLD

 • BOUILOTTE SHADE LARGE BLACK

  BOUILOTTE SHADE LARGE BLACK

 • EICHHOLTZ BOUILOTTE SHADE LARGE BURGUNDY

  BOUILOTTE SHADE LARGE BURGUNDY

 • EICHHOLTZ BOUILOTTE SHADE LARGE PETROL

  BOUILOTTE SHADE LARGE PETROL

 • EICHHOLTZ BOUILOTTE SHADE LARGE GREEN

  BOUILOTTE SHADE LARGE GREEN

 • EICHHOLTZ BOUILOTTE SHADE LARGE GOLD

  BOUILOTTE SHADE LARGE GOLD

 • EICHHOLTZ BOUILOTTE SHADE LARGE AMETHYST

  BOUILOTTE SHADE LARGE AMETHYST

 • EICHHOLTZ BOUILOTTE SHADE XLARGE BLACK

  BOUILOTTE SHADE XLARGE BLACK

 • EICHHOLTZ BOUILOTTE SHADE XLARGE BLUE

  BOUILOTTE SHADE XLARGE BLUE

 • EICHHOLTZ BOUILOTTE SHADE XLRGE BURGUNDY

  BOUILOTTE SHADE XLRGE BURGUNDY

 • Vasari Burgundy Mini Shade

  Vasari Burgundy Mini Shade

31 Item(s)